Loading...
LeverageTalks2018-04-05T18:30:44+00:00

Niklas Forser, founder of Leverage, helps organizations unleash their potential, leading to profitable business through clear goals and strategies, better leadership and effective communication. In short, businesses both delivering great results and feeling great at the same time. He successfully transforms things that organizations often feel are difficult, complicated and unclear to something simple and obvious to everyone, all with the help of insights about how the human brain works.

”All entrepreneurship is about people and ideas put into systems. However, most people tend to focus too much on the system when it comes to entrepreneurship, which roughly simplified, can be attributed to the logical part of the brain. We forget that most of our driving forces come from our emotional life, our inherited behaviors and our basic need for social affiliation – the emotional and social part of the brain. The insights about this gives us an understanding of why we act – or do not act – as we do and help us to work with and not against the brain. It provides fascinating, powerful results in both companies and the people working in them! ”

Our lectures

Gen-vägen till framgång /The Gen(e)ious Shortcut to Success

What is the secret behind the world’s most successful people and companies? Why do some succeed and others not? Are there shortcuts to success? Yes there is! People of all ages have been interested in shortcuts to success, same when it comes to business and based on the latest neuroscience and with knowledge of our brain’s specific processes, we know even more today: It’s all in our genes. Niklas Forser teaches the golden formula, and his twelve success levers, keys to success, make companies become more profitable while at the same time having feeling good about themselves. Learn how to work with the brain, not against it!
Niklas offers an inspirational lecture about how a better understanding of the human brain and human behavior is closely linked to successful entrepreneurship and profitability – in short gen(e)ious shortcut to success. It is a lecture that gives energy to companies and organizations who feel that they stand still or have completely stagnated in their development and in their way of working with strategies, business, communication, sales or leadership. The lecture is also incredibly appreciated and effective in companies that are already doing well, but who strive for more quality and effect from their efforts and more commitment from the individuals in the organization.

Niklas gives the audience a wow-experience as well as inspiration and the experience that things that are might seem difficult are actually quite simple. With the right insights and knowledge, there are shortcuts and smart solutions that anyone can apply to develop themselves, their organization, their business and their business.

Vad är egentligen hemligheten bakom världens mest framgångsrika människor och företag? Varför lyckas vissa och andra inte? Finns det genvägar till framgång? Ja det gör det! Folk i alla tider har varit intresserade av genvägar till framgång, i näringslivet likaså och med utgångspunkt från den senaste neurovetenskapen och med kunskap kring vår hjärnas specifika processer vet vi idag än mer: Det sitter i våra gener. Niklas Forser lär ut den gyllene formeln, vars tolv framgångsnycklar får företag att bli mer lönsamma, gå bra och samtidigt må bra. Lär dig jobba med hjärnan, inte mot den!

Niklas erbjuder en inspirationsföreläsning kring hur en bättre förståelse av den mänskliga hjärnan och mänskligt beteende är tätt sammankopplat med framgångsrikt företagande och lönsamhet – ”gen-vägen” till framgång helt enkelt. Det är en föreläsning som ger energi och vitamininjektioner till företag och organisationer som upplever att de står och stampar eller helt stagnerat i sin utveckling och i sitt sätt att arbeta med strategier, affärer, kommunikation, försäljning eller ledarskap. Föreläsningarna är också otroligt uppskattade och effektiva även hos företag som redan går bra, men som strävar efter mer kvalitet och effekt från de insatser de gör och mer engagemang från individerna i organisationen genom att de mår bättre.

Niklas ger publiken en wow- & aha-upplevelse samt inspiration och upplevelsen av att det som ofta verkat krångligt och svårt, faktiskt är enkelt. Med hjälp av rätt insikter och kunskap finns det faktiskt genvägar och smarta lösningar som alla kan tillämpa för att utveckla sig själva, sin organisation, sitt företag och sin affär.

Ladda ner och läs artikeln ”Gen-vägen till framgång” författad av Niklas Forser.

BOOKING INQUIRY

Hävstångseffekten /The Leverage Effect

– hur du leder dig själv till ett rikare liv

Vilket beteende på individnivå och i en organisation ger mest effekt? ”Hävstångseffekten – 10 steg till ett rikare liv” är en bok i personligt ledarskap; hur du kommunicerar med dig själv är helt avgörande för hur du hanterar livet och hur det går för dig. Föreläsningen som baseras på bokens innehåll ger dig verktygen för att lyckas med detta. Den ger även ökad kunskap om vad som händer i kroppen och hjärnan vid stress och verktyg för hur du kan arbeta med stresshantering för att minska den negativa stressen och få dig och din organisation att gå bättre och må bättre. Hävstångseffekt – få mer effekt med mindre insats!

What behavior at an individual level and in an organization gives the most effect? ”The leverage effect – 10 steps to a richer life” is a Swedish book in personal leadership. The lecture based on the book’s content gives you the tools to succeed. It also provides increased knowledge of what’s happening in the body and brain during stress and tools to work with stress management to reduce the negative stress and make you and your organization feel better and create better results. The Leverage Effect – get more effect with less effort!

BOOKING INQUIRY

We also offer tailored lectures within our areas of expertise such as business, behaviour, brand, sales, leadership etc.

Book today

Booking inquiry

Stuck? Sometimes we need inspiration, new perspectives, new ideas or just get a mental break. We believe in the power of new perspectives to create changes for the better. And we’re here to inspire you!

Contact us